عیسی مسیح


درانجیل نوشته:
مردم وی را با جوانی ک برهنه است و چادری دور خود پیچیده دنبال می کنند و می خواهند عیسی را محاکمه کنند و بکشند ولی مدرکی مستند دال بر همجنسبازی وی نمی یابند!!

“”و يك جواني با چادري بر بدن برهنه خود پيچيده، از عقب او روانه شد. چون جوانان او را گرفتند، چادر را گذارده، برهنه از دست ايشان گريخت. و عيسي را نزد رئيس كهنه بردند و جميع رؤساي كاهنان و مشايخ و كاتبان بر او جمع گرديدند.””
مرقس باب 14: 51 الی 53

مسیح با “مرد جوانی” ک برهنه در کتاب مرقس و در کتابهای انجیل لوقا و متی ازش نام برده شده است چه رابطه ای داشت؟!

چرا عیسی مسیح در انجیل فلیپ ب شاگردانش می گوید: اگر شاگرد من هستید و می خواهید من بشما آموزش دهم و اگر شما مشتاقید , جامه های خود را کنده 26850526_916376705205280_9160479280528215984_o(یعنی برهنه شوید) و ب زیر پای خود اندازید؟! سپس عیسی یکی از شاگردان محبوبش را انتخاب کرده و برهنه تا صبح بر سر تپه ای وی را آموزش میداد!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *