این تنها اسلام نیست که به ویروس جنسی مبتلاست….


رهبر مسیحیان کاتولیک جهان اعلام کرد حدود دو درصد از روحانیون مسیحی کاتولیک از کودکان سوءاستفاده جنسی می کنند.

به نقل از منابع خبری،پاپ فرانسیس در اظهاراتی با اذعان به اینکه حدود دو درصد از روحانیون مسیحی در کلیسای کاتولیک در سراسر جهان انحرافات جنسی دارند و کودکان را هدف آزار و سواستفاده جنسی قرار می دهند، این معضل را همانند جذام در بدنه کلیسای کاتولیک توصیف کرد.

او تاکید کرد هم اکنون موضوع زندگی مجرد داشتن و خودداری از ازدواج به موضوعی جنجال برانگیز در کلیسا تبدیل شده است.

او گفت در برخی از کلیساهای کاتولیک در شرق، روحانیون مسیحی لزوما مجبور نیستند مجرد باشند. پاپ قول داد راه حلی برای این مشکل پیدا کند. اعتبار کلیسای واتیکان بارها با رسواییهای اخلاقی و آزار و سواستفاده جنسی کودکان از طرف کشیشان زیر سوال رفته است.

رهبر مسیحیان کاتولیک از قربانیان سوءاستفاده جنسی کشیشان از کودکان خواستار عفو و بخشش شده است.

منتقدان بر این باورند شمار واقعی کشیشانی که دچار انحرافات جنسی هستند و از کودکان سوءاستفاده جنسی می کنند بسیار بیشتر از رقمی است که رسما اعلام شده است

photo_2017-02-03_07-19-11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *